Publicerad: 14 augusti 2019

Snabbspår hälso- och sjukvård

2015 tecknades en trepartsöverenskommelse (en överenskommelse mellan staten och arbetsmarknadens parter) om snabbspår för legitimationsyrkena inom hälso- och sjukvård.

Det nationella snabbspåret syftar till att vägen till legitimation för personer inom de reglerade hälso- och sjukvårdsyrkena ska vara förutsägbar, rättssäker och så kort som möjligt. Detta ska ske med fortsatt höga patientsäkerhetskrav.

Det finns framför allt två vägar till legitimation för hälso- och sjukvårdsutbildade utanför EU/EES: Socialstyrelsens legitimationsprocess eller en kompletterande utbildning vid svenskt universitet.

Kunskapskraven motsvarar hela innehållet i nuvarande svensk utbildning. Insatser behövs dock för att uppnå de kunskapsnivåer som krävs för legitimation.

Arbetsförmedlingen har det övergripande ansvaret

Arbetsförmedlingen ansvarar för att genomföra Sveriges arbetsmarknadspolitik samt nyanländas etablering genom etableringsprogrammet och de samlade resurserna avsatta för det. Arbetsförmedlingen har det övergripande ansvaret för snabbspåret och det kräver nära samverkan med arbetsgivare och andra aktörer. Upphandlade insatser som till exempel preparandkurs, Korta vägen, yrkessvenska och anställningsstöd ingår i Arbetsförmedlingens verktyg.

Regioner är nyckelaktörer

Sveriges regioner har ett stort behov av välutbildade och kompetenta medarbetare. Att ta tillvara kompetensen hos nyanlända är ett sätt att uppnå en god kompetensförsörjning, samtidigt som det främjar nyanländas etablering och integration.

Regioner ska verka för att den som har utländsk utbildning och strävar efter svensk legitimation ges möjlighet till orientering och introduktion till svensk hälso- och sjukvård, till praktisk träning inför kunskapsprov och till att genomföra praktisk tjänstgöring efter godkänt kunskapsprov. Det är också av stor vikt att varje region tydliggör ansvaret för frågorna inom den egna organisationen, samverkar med relevanta aktörer på regional nivå och skapar organisatoriska och finansiella förutsättningar.

Ett nationellt nätverk med representation från samtliga regioner har i uppdrag att gemensamt verka för att uppnå effektiva processer för att ta tillvara kompetensen hos personer med utländsk hälso- och sjukvårdsutbildning och att samarbeta nationellt kring insatser som rör målgruppen.

Skapa vägar in i verksamheten

För att personerna ska kunna ta sig genom legitimationsprocessen inom rimlig tid behövs kontakt med verksamheten. Utöver praktisk tjänstgöring, som är ett krav från Socialstyrelsen för att få svensk legitimation, kan insatser exempelvis bestå av auskultation, praktik eller anställning som kan kombineras med studier i svenska.

Det bör vara lätt för en utlandsutbildad att tidigt komma i kontakt med regioner och få information om möjligheterna till praktik eller arbete. Därför behöver regioner kommunicera tydliga kontaktvägar in för nyanlända utlandsutbildade, till exempel genom lättillgänglig information på respektive webb. Det kan också underlätta för Arbetsförmedlingen eller andra som vill hjälpa utlandsutbildade framåt i legitimationsprocessen.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!