Publicerad 10 september 2021

Vägen till legitimation förskollärare

Här berättar vi om vägen till svensk legitimation för personer med förskollärarexamen från ett land utanför EU och EES.

Videon visar vad som krävs för att kunna ansöka om svensk lärarlegitimation. Klicka på de gula fälten under videon för att läsa mer om varje del. Videons längd: 2 minuter.

Bedömning av utbildning

För att veta hur vägen till legitimation ser ut för varje enskild person behöver den utländska förskollärarutbildning bedömas, så tidigt som möjligt.

Animerad video som beskriver första steget i legitimationsprocessen. Det börjar med att skicka in ansökan tillsammans med samtliga dokument och intyg. Videons längd: 2 minuter.

Ansökan till Skolverket

Skolverket undersöker hur den utländska utbildningen stämmer med kraven för att få svensk lärarlegitimation. Bedömningen sker genom att ansöka om lärarlegitimation hos Skolverket. Ansökan kostar 1 500 kronor.

Ansökan ska innehålla:

  • Ifylld ansökningsblankett.
  • En kopia på lärarexamen (alla sidor), både diplom/examensbevis och tillhörande ämnesförteckning/kursförteckning. Ämnesförteckningen behöver visa vilka kurser som ingår i utbildningen och betyg för varje kurs.
  • Översättningar av examen och ämnesförteckning till svenska eller engelska.
  • Intyg som visar tillräckliga kunskaper i svenska. Intygen behöver visa kunskaper som motsvarar kursen svenska som andraspråk 3 på gymnasienivå.

Om man inte skickar in kopior på examen och översättning av alla sidor kan det hända att Skolverket avvisar ansökan, utan att betala tillbaka ansökningsavgiften.

Skolverket strävar efter att handlägga ansökan inom maximalt fyra månader. Skolverket ger oftast inte längre tid att skicka in kompletterande dokument än två veckor.

Om det inte finns intyg som visar att språkkraven är uppfyllda, får personen avslag på ansökan. Skolverket gör ändå en bedömning av den utländska utbildning och ger information om vad som behöver kompletteras. Därför kan det vara bra att göra en ansökan om legitimation så tidigt som möjligt, även om personen riskerar att få avslag.

Den som har arbetat som förskollärare kan även skicka in intyg som visar det. Det är inte nödvändigt men det kan hjälpa Skolverket att bedöma ansökan.

Översätta dokument

Alla dokument ska vara på originalspråk och även översatta till svenska eller engelska.

Om personen är inskriven hos Arbetsförmedlingen kan de hjälpa till med översättningen.

Skolverket bedömer och ger information

Om Skolverket ser att någonting saknas i ansökan, informerar de den sökande.

Skolverket tar hjälp av Universitets- och högskolerådet, UHR, som jämför utbildningen med svensk lärarutbildning. Sedan bedömer Skolverket om utbildningen stämmer med kraven för att bli lärare i Sverige.

Avslag på ansökan om legitimation

Vid första ansökan kan det bli avslag därför att den utländska utbildningen inte motsvarar en svensk lärarutbildning. Skolverket ger ändå information om vad som behöver kompletteras med för att få svensk legitimation. Därför kan det vara bra att ansöka så tidigt som möjligt.

Om den utländska lärarutbildning inte uppfyller alla krav skickar Skolverket information om det innan de fattar beslut. Om Skolverket behöver ytterligare intyg meddelar de den sökande som kan skicka in fler uppgifter. Det kan vara kompletterande högskolestudier eller intyg på tidigare tjänstgöring som lärare.

Ibland kan Skolverket rekommendera den sökande att läsa en svensk förskollärarexamen istället. Det beror på om den utländska lärarutbildning behöver kompletteras så pass mycket att det är bättre att läsa en hel utbildning från början.

Video där två rektorer och en handledare berättar om vad som behövs för att jobba i den svenska skolan. Videons längd: 1.44 minuter.

Lära sig svenska

För att kunna arbeta som lärare i Sverige krävs det goda kunskaper i svenska. För att få lärarlegitimation krävs godkänt betyg i Svenska 3 eller motsvarande.

Det går att läsa på kommunal vuxenutbildning för att få ett betyg.

Språkkrav på Skolverkets webbplats

Animerad video som beskriver vikten av att språkträning. Videons längd: 1 minut.

Tisus

Det går även att intyga sina språkkunskaper genom att göra Tisus språktest på ett svenskt lärosäte eller utomlands på speciella orter.

Om Tisus språktest Stockholm universitet

Praktik för att träna språk

För att kunna träna på svenska språket är det bra att antingen arbeta och praktisera på en skola. Arbetsförmedlingen kan hjälpa till med praktikplats.

Fler tips om hur man kan lära sig svenska

Video där en rektor, en handledare och två nyanlända lärare berättar om hur viktigt språkpraktik, motivation och engagemang är. Videons längd: 4.04 minuter.

Kompletterande studier

Det är vanligt att behöva komplettera sin utbildning för att kunna få legitimation. Det gör man på ett universitet eller en högskola.

Animerad video om vad kompletterande studier för lärare innebär. Videons längd: 1:07 minuter.

Utbildningen kan se olika ut och vara olika lång. Det beror på vilken utländsk förskollärarutbildning som den sökande har och vad som behöver kompletteras.

Kompletterande utbildningar på studera.nu

Utländska lärares vidareutbildning (ULV)

Utländska lärares vidareutbildning, ULV, är en utbildning på universitet eller högskola och pågår under fyra terminer (120 högskolepoäng).

För att få studera på ULV krävs minst 2-årig lärarexamen och godkända betyg i svenska som andraspråk 3.

Alla studenter får en individuell studieplan beroende på vad som behöver kompletteras. Det ingår även gemensamma kurser och verksamhetsförlagd utbildning, VFU (praktik).

ULV finns på sex universitet och högskolor.

ULV Göteborgs universitet

ULV Linköpings universitet

ULV Malmö universitet

ULV Umeå universitet

ULV Örebro universitet

Vidareutbildning av lärare (VAL)

Vidareutbildning av lärare, VAL, kan vara aktuellt i vissa fall. Då är det viktigt vilken befattning personen haft om anställd till exempel som obehörig lärare och inte som lärarassistent.

Det går att kompletterar tidigare studier med, som mest, 120 högskolepoäng (fyra terminer). De kompletterande studierna leder till en lärarexamen. Därefter kan den sökande skicka in ansökan om lärarlegitimation.

Allmän information om VAL på Studera.nu

Studievägledning

Det går att vända sig till studievägledare på universitet eller högskola för att få hjälp.

Studievägledare på Studera.nu

Ingen avgift

Högskoleutbildning är gratis för de personer som har uppehållstillstånd i Sverige. Men böcker och annat material kan studenten behöva betala själv.

Studieavgifter på antagning.se

Studielån och bidrag

Det går att få bidrag och lån för att studera. Centrala studiestödsnämnden, CSN, har mer information på flera språk.

Studielån och studiebidrag på CSN

Snabbspår

För personer som har arabiska som modersmål och är inskrivna på Arbetsförmedlingen finns möjligheten att gå snabbspåret för lärare. Hör av dig till Arbetsförmedlingen för att veta om det finns snabbspår där du bor.

Video där en utlandsutbildade lärare berättar om hur det är att studera på högskola i Sverige och utmaningar med språk och studier. Videons längd: 1:48 minuter.

Praktik i förskola

Det finns olika syften med praktik. Det kan handla om att den utlandsutbildade förskolläraren ska få möjlighet att träna på svenska i rätt sammanhang. Praktiken kan också vara en förberedelse inför anställning.

Praktik som sker inom ramen för en arbetsmarknadsutbildning eller kompletterande utbildning (till exempel snabbspår eller Utländska lärares vidareutbildning, ULV) kallas för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) eller arbetsplatsförlagt lärande (APL).

Video där två rektorer berättar om betydelsen av att komma in på en arbetsplats för att lära sig hur det fungerar. Videons längd: 1.37 minuter.

Ansök om legitimation – igen

När kompletteringarna är genomförda så ska ansöka om lärarlegitimation skickas in på nytt. Det gäller även kompletteringar att den sökande uppnått tillräckligt med kunskaper i svenska språket.

Animerad video om att ansöka en andra gång om lärarlegitimation. Videons längd: 27 sekunder.

Skolverket har kvar intygen från det tidigare ärendet så de behöver inte skickas in på nytt. Det som behövs är

  • intyg som visar den nya uppgiften (genomförd kompletterande insats, ny examen eller nya intyg om kunskaper i svenska)
  • en ny ansökningsblankett
  • en ny ansökningsavgift, 1 500 kr.

Ansökan om legitimation Skolverket

Om att jobba i den svenska skolan

Om legitimationen beviljas skickas själva legitimationen med som en bilaga till beslutet. Efter det går det att söka jobb som legitimerad lärare.

I videon berättar tre utlandsutbildade lärare om sina erfarenheter av att praktisera och arbeta i svensk skola. Videons längd: 2.31 minuter.

Läs mer